закон дружества

Софарма Билдингс АДСИЦ - инвестиране в недвижими имоти

Софарма Билдингс АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Разпространи съдържание