Университет за национално и световно стопанство

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 93-годишна история. В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счето­во­ден, Управление и администрация, Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика и Юридически; 32 ка­тедри; Отделение "Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция" (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Център за дис­танционно обучение (с регионални центрове в Хасково и Пловдив); Институт за развитие на пред­при­е­ма­чеството; Център по ин­те­лек­туал­на собственост; Меж­ду­­уни­вер­си­тет­ски цен­тър за развитие на кариерата и др.