Общински | Директория с български сайтове

Община Хасково

Сайтът на Община Хасково предлага актуална информация за гражданите и юридическите лица - съобщения, обяви, търгове, обществени поръчки, решения на Общинския съвет, Наредби на Общинския съвет, адреси, контакти ...

Официалният уеб сайт на Столична община

Официалният уеб сайт на Столична община. Информация за граждани, райони, кметства, структури, администрация, наредби, услуги. Стратегии, програми, проекти на администрацията за развитие на града. Можете да подадете заявление, да направите предложения и препоръки. Можете да разгледате нашата галерия или да потърсите информацията, която ви интересува.

Община Цар Калоян

Град Цар Калоян е административен център на община Цар Калоян и през него минава една от първите железопътни линии у нас – Русе - Варна. Тя свързва река Дунав с Черно море, което я прави важна в стратегическо отношение. Общината е част от област Разград, Североизточна България. Близките общини са Ветово, Разград, Иваново, Опака, Две могили и Попово. В границиге й са общо 3 населени места с население до 2011 г. 6192 души и територия от 233 093 дка. Адрес на административната сграда на община Цар Калоян: пл. Демокрация 1, телефон: 084/ 242238.

Община Твърдица

Община Твърдица се намира в област Сливен. Основни икономически отрасли с традиции са текстилната промишленост, въгледобивът, дърводобивът и дървопроизводството, селското стопанство, хранително -вкусовата промишленост, транспортът, търговията и услугите.

Община Кнежа

Селското стопанство в град Кнежа е основен поминък на хората в района, което го поставя на челни позиции при задоволяване на техните потребности. Общата обработваема земя в Община Кнежа е 299 091 дка.
В района на Община Кнежа почвено-климатичните условия са много подходящи за развитие на зърнени култури, зеленчукопроизводство, отглеждане на билки и трайни насаждения. Основна пречка е напояването на културите.

Община Козлево

Община Никола Козлево е в рамките на област Шумен, Североизточна България. Територията й е 264.33 km² и обединява 11 отделни селища. Районът има възможности за развитие на алтернативно и традиционно земеделие и животновъдство. Съществуват благоприятни условия за селски туризъм. Адрес: 9955 с. Никола Козлево, пл. 23-ти септември 5, тел.: 05328/ 2002, http://www.nikolakozlevo.bg.

Община Мездра

Община Мездра е разполовена в Северозападна България около долината на р. Искър. Климатът е умереноконтинентален . Преобладават сиви горки почви подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни култури и трайни насаждения. Тук има и защитени обекти: Народен парк " Врачански Балкан " и "Ритлите "-скално образувание в землището на с. Люти брод.

Община Ситово

Община Ситово е разположена в североизточната част на Дунавската равнина. Общината се състои от 12 населени места - с. Ситово/, 6 кметства /с. Искра, с. Попина, с. Любен, с. Босна, с. Гарван и с. Добротица / и 5 кметски наместничества / с. Слатина, с. Нова Попина, с. Поляна, с. Ирник и с. Ястребна/.

Община Девня

Община Девня е разположена на 30 км. от областния град Варна. Известна е с местността Побитите камъни, Музей на мозайките, Девненските извори, както и етнографската колекция в с. Кипрен. Сграда на общината: гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, тел. (+359) 0519 47011.

Община Монтана

В Северозападната част на България е разположена Община Монтана, която принадлежи към Област Пазарджик. Тя включва 24 селища и населението й наброява 53 856 жители. Адрес на администрацията: гр.Монтана, ул. Извора 1, п.к. 3400, тел. 096/ 300 400, http://www.montana.bg

Разпространи съдържание